For borgere

KHRS tilbyder forskellige forløb for at hjælpe med at opnå enten afklaring, beskæftigelse, praktik eller uddannelse. Vi tilrettelægger et aktivitetsforløb, som iværksættes ud fra en faglig vurdering med udgangspunkt i borgerens situation og eventuelle udfordringer.

For borgere

KHRS tilbyder forskellige forløb for at hjælpe med at opnå enten afklaring, beskæftigelse, praktik eller uddannelse. Vi tilrettelægger et aktivitetsforløb, som iværksættes ud fra en faglig vurdering med udgangspunkt i borgerens situation og eventuelle udfordringer.

Vi tilbyder dig forskellige forløb for at hjælpe dig i at opnå enten afklaring, beskæftigelse, praktik eller uddannelse.

 

Den helhedsorienterede tilgang, skal sikre, at du oplever en faglig samt personlig udvikling. Vores fokus vil være identificering og afklaring af kvalifikationer, behov, udfordringer samt arbejdserfaring.

 

Det langsigtede mål er at styrke fastholdelsen af dig gennem en anerkendende og motiverende tilgang. Indsatsen muliggør, at du afslutningsvist enten tilbydes en ansættelse, bliver jobparat, kommer i uddannelse og/eller klædt på til at varetage ordinære lønnede timer. Under forløbet vil der også blive lavet en vurdering af din sundhedstilstand, og om du evt. kan tilkendes førtidspension eller fleksjob.

 

Herefter tilrettelægges et aktivitetsforløb, som skal iværksættes ud fra en faglig vurdering, hvor planlægningen og implementeringen af aktivitetsforløbet tager udgangspunkt i din situation og eventuelle udfordringer.

Vi tror på

  • Kompetence og ressourceafklaring

  • Opkvalificering

  • Praktik

  • Mentorordning

  • Uddannelsesordning

  • Jobsøgning og udarbejdelse af CV

  • Branchedansk

  • Motivation til udvikling

  • Coaching

Vi tilknytter en fast kontaktperson til dig gennem hele forløbet. Vi sørger for at lave en individuel tilrettelagt indsats, hvor du vil opleve, at der bliver taget hånd om dig. Vi hjælper dig med eventuelle problematikker, således at der under den indledende screening opbygges en tillidsfuld relation.

Forløbet har til formål at forberede og understøtte borgerne til at begå sig på det danske arbejdsmarked. Den helhedsorienterede tilgang, skal sikre, at målgruppen oplever faglig og personlig støtte under deres forløb. Det langsigtede mål er her at styrke fastholdelsen af borgeren gennem en anerkendende og motiverende tilgang. Indsatsen muliggør, at borgerne afslutningsvist enten tilbydes en ansættelse, bliver jobparat, kommer i uddannelse og/eller bliver i stand til at varetage ordinære lønnede timer. Forløbet kan også føre til en afklaring af borgerens helbredsmæssige tilstand, og om borgeren eventuelt kan tilkendes en førtidspension eller et fleksjob. I tilfælde af ændringer i borgerens deltagelse, tilpasses aktivitetsforløbet af hensyn til borgerens øvrige aktiviteter, såsom sprogskole, virksomhedsplacering, behandling i sundhedssektoren, ordinært arbejde mm.
Indsatsforløbet tager udgangspunkt i de enkelte borgeres ressourcer og kompetencer. En uddybende individuel screeningssamtale afholdes med borgeren, for bedre at vurdere og tilrettelægge den helhedsorienterede indsats, under hensyntagen til eventuelle psykiske og fysiske udfordringer. Det primære formål med indsatsen, er at synliggøre borgerens ressourcer og kompetencer. Skabe eller øge arbejdsmarkedstilknytning og styrke fastholdelsen gennem enten virksomhedspraktik, uddannelsesforløb, småjobs eller anden aktivitet.
Indsatsen er målrettet borgere med forskellige støttebehov som resultat af enten sproglige, fysiske og/eller sociale udfordringer, der er en hæmsko på deres vej til beskæftigelse. Med et udgangspunkt i en holistisk tilgang, ser vi, at sociale, følelsesmæssige og læringsmæssige vanskeligheder bedst kan imødegås med afsæt i borgerens egne behov og forudsætninger. For at understøtte udviklingen og sikre stabilitet og kontinuitet under forløbet, tildeles hver borger en fast kontaktperson.
Indsatsen retter sig mod at identificere og afklare borgerens kvalifikationer, ønsker, behov, udfordringer og at synliggøre muligheder. Da vores opfattelse er, at en erhvervskompetencegivende uddannelse eller et erhvervsrettet opkvalificeringsforløb, sikrer bedre jobmuligheder og bidrager til flere jobåbninger, vil det primære fokus være at motivere borgeren til at tage ejerskab over eget liv og at forbedre sine levevilkår gennem bl.a. uddannelse.

Vores samarbejdspartnere