Værdigrundlag

Vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil udvikle mennesker. KHRS vil udvikle det samfund, som vi er med til at opbygge. Vi sætter mennesket i centrum. Vi ser på det hele menneske. Hos os bliver der således taget hensyn til den enkeltes sundhedstilstand både fysik og psykisk.

Værdigrundlag

Vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil udvikle mennesker. KHRS vil udvikle det samfund, som vi er med til at opbygge. Vi sætter mennesket i centrum. Vi ser på det hele menneske. Hos os bliver der således taget hensyn til den enkeltes sundhedstilstand både fysik og psykisk.

Et af vores mål er at skabe bedre vilkår og vækst på nationalt og internationalt plan. Vi vil gerne fremme ligestilling, forebygge ulighed og skabe bedre adgang til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Som en etableret aktør tager vi ansvar ved at skabe og igangsætte forandring, der er med til at gøre en forskel. Vi støtter op om FNs 17 verdensmål og søger aktivt at implementere seks af disse i vores virksomhedskultur. Vi ser et værdigt liv for ledige borgere og at alle, uanset køn, etnicitet eller religiøs overbevisning, respekteres, som en af vores kerneværdier.

At fremme menneskerettighederne og at støtte et inkluderende samfund er noget, vi gør gennem vores daglige virke. Vores indsats er rettet mod at styrke integrationen af minoritetsgrupper og at forebygge diskrimination samt øge mangfoldighed. Disse målsætninger samarbejder vi med diverse institutioner om.
Opkvalificering af indvandrerkvinder er med til at øge deres selvtillid og motivation til at opnå beskæftigelse på lige fod med mænd. Det forøger deres selvstændighed og livskvalitet gennem aktiv deltagelse og ved at tage ansvar for egen tilværelse. En stor del af indvandrerkvinderne oplever sociale og kulturelle problemer, som blandt andet vedrører patriarkalske og kønsdominerede mønstre. Arbejdet med indvandrekvindernes integration og selvstændighed skal foregå fleksibelt, tålmodigt og helhedsorienteret.
Ideen om uddannelse skal føres tidligt ud i livet, så både piger og drenge oplever lige muligheder og har samme forudsætninger for at påbegynde og fuldføre ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og komme i beskæftigelse. Arbejdet med forældrene kan være af afgørende betydning. Når begge forældre er på arbejdsmarkedet, kan man forvente, at et nyt og moderniseret værdigrundlag bliver del af hverdagen i hjemmet, hvor ideen om ligestilling og det at tage ansvar integreres i dagligdagen. Det vil ændre opdragelsesmønstrene og på længere sigt resultere i et brud med traditionelle kønsforestillinger, der vanskeliggør kvindens position på arbejdsmarkedet.
En vellykket integration af målgruppen forventes at bidrage til en mere kønsneutral struktur og forståelsesramme i hjemmet og på arbejdsmarkedet. Når målgruppen integreres på arbejdsmarkedet og interagerer med andre, brydes nogle mønstre, der særligt for kvinder med indvandrerbaggrund kan være hæmmende i forhold til at opnå beskæftigelse og selvudvikling. For børnene vil det give en bedre opvækst og mulighed for at skabe en bedre tilværelse gennem uddannelse og beskæftigelse.
Vores forestilling er, at opkvalificering af integrationsborgere gennem erhvervsrettede opkvalificeringsforløb fører til økonomisk vækst og bedre levevilkår for målgruppen. Ligesom det gavner lokalsamfundet og er en økonomisk gevinst samfundet. Fokus er på at øge opfattelsen af involvering og at etablere et solidt netværk, samt motivere til at tage del i et inkluderede fællesskab og involvere sig selv gennem aktivt medborgerskab.
Inklusion af målgruppen på arbejdsmarkedet kan have den positive effekt, at integrationsborgere oplever et styrket socialt netværk. Hvis integrationsborgernes oplever, at de er værdifulde og bidragende samfundsborgere, vil deres motivation for at indgå og engagere sig i lokalsamfundet øges. Dette er i sidste ende både en social og økonomisk fordel for det omkringliggende samfund.

Vores samarbejdspartnere