Værdigrundlag

Vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil udvikle mennesker. KHRS vil udvikle det samfund, som vi er med til at opbygge. Vi sætter mennesket i centrum. Vi ser på det hele menneske. Hos os bliver der således taget hensyn til den enkeltes sundhedstilstand både fysik og psykisk.

Værdigrundlag

Vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil udvikle mennesker. KHRS vil udvikle det samfund, som vi er med til at opbygge. Vi sætter mennesket i centrum. Vi ser på det hele menneske. Hos os bliver der således taget hensyn til den enkeltes sundhedstilstand både fysik og psykisk.

Hos KHRS Academy stræber vi efter at skabe bedre vilkår og vækst på både et nationalt og internationalt plan. Vi arbejder aktivt på at fremme ligestilling, forebygge ulighed samt at skabe bedre adgang til vores uddannelsessystem og arbejdsmarked. Som en etableret aktør på området tager vi også ansvar ved at skabe og igangsætte forandring, der er med til at gøre en forskel for borgeren.

 

Vi arbejder derfor også aktivt med FN’s 17 Verdensmål og har implementeret 6 af disse mål i vores virksomhedskultur. Vi ser et værdigt liv for ledige borgere og at alle – uanset køn, etnicitet eller religiøs overbevisning – respekteres, som én af vores kerneværdier. Du kan læse mere om, hvordan vi aktivt implementerer FN’s Verdensmål i vores kultur herunder.

Alle har ret til uddannelse. Derfor mener vi, at idéen om uddannelse skal føres tidligt ud i livet, så både piger og drenge har lige muligheder og forudsætninger for at påbegynde og fuldføre ungdoms- og videregående uddannelser for derefter at komme i beskæftigelse.

Arbejdet med forældrene kan derfor have afgørende betydning, når det gælder uddannelse. Når begge forældre er på arbejdsmarkedet, kan man forvente, at et nyt, moderniseret værdigrundlag bliver en del af hverdagen i hjemmet - idéen om ligestilling og det at tage ansvar integreres altså i hverdagen. Dette vil ændre opdragelsesmønstrene og, på sigt, resultere i et brud med de traditionelle kønsforestillinger, der kan vanskeliggøre kvindens position på arbejdsmarkedet.

KHRS Academy - Fra erhvervsrettet læring til fast ansættelse
KHRS Academy blev grundlagt med det formål at udbyde sproglig opkvalificering og brancherettede kurser, der skal gøre integrationsborgere bedre rustet til arbejdsmarkedet. Det er vores målsætning, at KHRS Academy skal understøtte indsatsen rettet mod indvandrerkvinder, integrationsborgere og tosprogede.

Grundpillen bag KHRS Academy er unikke værktøjer, der retter sig mod faglig, personlig og sproglig opkvalificering samt styrkelse af fastholdelsen blandt målgruppen af integrationsborgere og tosprogede.

I dag tilbyder vi mere end 20 kurser, der alle har en branchespecifik tilgang. Dette betyder, at borgeren undervises og aktiveres inden for specifikke fagområder og ud fra virksomhedernes generelle forventninger og krav til medarbejderes kvalifikationer. Derfor er kurserne også tilpasset den enkelte borgeres ønsker, færdigheder og ressourcer, for derfor at gøre det nemmere for den enkelte at tilegne sig de nødvendige faglige og sproglige kvalifikationer.

Meningsfuld opkvalificering med E-asylearn
I 2021 lancerede KHRS Academy e-læringsværktøjet, E-asylearn. E-asylearn er en inkluderende læringsplatform, der har til formål at styrke både ledige og beskæftigede borgers kompetencer samt udruste borgeren til at begå sig på det danske arbejdsmarked. Dette er med henblik på fastholdelse samt forøgelse af borgerens chance for job. E-asylearn indeholder udviklingsorienterede og lærerige spil, der skal understøtte borgerens aktive læring med afsæt i brancherettede kurser.
Med års erfaring og tværfagligt integrationsarbejde, har vi set, at særligt følgende problemstillinger desværre ofte hindrer for en vellykket integration af indvandrerkvinder:

• Kulturforskelle; herunder traditionelle kønsroller og opdragelsesmønstre.
• Sprogbarrierer; herunder manglende evne eller motivation til læring og udvikling.
• Samfundsnormer; herunder sammenstød mellem samfundsmæssige værdisæt samt verdenssyn, kulturelle værdier, og/eller religiøse overbevisninger.
• Arbejdsmarkedstilknytning; herunder ingen arbejdsidentitet og/eller manglende erhvervserfaring.

For indvandrerkvinder er ligestilling mellem kønnene og økonomisk selvstændighed essentielt for, at de i højere grad opnår indflydelse på samt forbedring af deres egen livssituation. Dette øger dermed også kvindernes chancer for at få større medbestemmelse, indflydelse og engagement i samfundslivet såvel som i hjemmet.

Kvinden i fokus
Uddannelse og opkvalificering af indvandrerkvinder er med til at øge deres selvtillid og motivation til at opnå beskæftigelse på lige fod med mænd. Gennem aktiv deltagelse og ved at tage ansvar for egen tilværelse, forøges kvindernes selvstændighed og livskvalitet.

Vi oplever, at en stor del af indvandrerkvinderne oplever både sociale og kulturelle udfordringer, som bl.a. vedrører patriarkalske og kønsdominerede mønstre. Derfor forsøger vi også at hjælpe indvandrerkvinderne til at blive mere selvstændige og handlingsorienteret. Vores brug af empowerment, som vejen mod en mere selvstændig tilværelse, kan være nødvendig i de tilfælde, hvor vores kvindelige medarbejdere kan være underlagt social kontrol eller lever i et patriarkalsk familiemønster. I KHRS bruger vi “sidemandsoplærings metoden” til at få denne specifikke målgruppe ind på en arbejdsplads. Her bliver kvinderne så vidt muligt matchet således, at vedkommende, der foretager sidemandsoplæringen, har samme kulturelle baggrund og taler samme sprog, som kvinden der bliver lært op. På denne måde forsøger vi at skabe samhørighed, tryghed og fortrolighed.
KHRS Academy arbejder aktivt med social ansvarlighed med henblik på at få flere borgere på kanten eller udenfor arbejdsmarkedet i ordinære jobs. Vi har igangsat en række initiativer, samarbejdsaftaler og særligt tilrettelagte forløb, hvor endemålet for os, som virksomhed, er at hjælpe så mange borgere som muligt ud i ordinære stillinger eller alternativt give dem en afklaring på deres fremtidige livssituation.

I overensstemmelse med FN’s delmål 8.8, ”Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.” (https://www.verdensmaalene.dk/maal/8), arbejder vi for at sikre vores medarbejdere et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Vi mener, at opkvalificering af integrationsborgere gennem erhvervsrettede forløb fører til økonomisk vækst og bedre levevilkår. Ligeledes er det også en økonomisk gevinst for samfundet.
Vi mener, at uddannelse og opkvalificering er vejen til ordinære jobs og arbejdsmarkedet - både for kvinder og mænd. Vi ser desværre, at det ofte er manden, der er i arbejde, og derfor arbejder vi, hos KHRS Academy, aktivt med at hjælpe indvandrerkvinder ud på arbejdsmarkedet. På grund af kulturelle forskelle er ligestilling i hjemmet ikke en selvfølgelighed for indvandrerkvinder. Derfor er opnåelse af ordinære jobs for indvandrerkvinder et vigtigt skridt mod ligestilling mellem kønnene og i hjemmet.

Opnåelse af ordinære jobs for indvandrerkvinder er ikke kun med til at mindske den ulighed i samfundet, som indvandrerkvinder på offentlig forsørgelse er med til at forstærke, men det er også med til at mindske den økonomiske ulighed. Et lønnet job vil altså være en vej ud af den økonomiske ulighed, som indvandrerkvinder ofte befinder sig i og stemmer overens med FN’s delmål 10.2, nemlig: “Inden 2030 skal enhver, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status, i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.” (https://www.verdensmaalene.dk/maal/10).
Uddannelse og opkvalificering af integrationsborgere vil ikke blot gavne den enkelte borger, men vil også gavne, og være en gevinst for, samfundet. I et samfunds- og bæredygtighedsperspektiv ser vi det også som værende en fordel, at indvandrerkvinder opnår ordinær beskæftigelse, i og med samfundet sparer udgifter til offentlig forsørgelse, såsom kontanthjælp eller integrationsydelse.

Derudover kan et mere stabilt økonomisk grundlag medføre, at kvinderne får et større mentalt overskud til at blive aktive deltagere i civilsamfundet. Vi har altså fokus på at øge opfattelsen af involvering og at etablere et solidt netværk for kvinder, der skal motivere dem til at tage del i et inkluderende fællesskab gennem et aktivt medborgerskab.
Som privat aktør bidrager vi med vores erfaringer og metoder til at få udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet. For KHRS Academy er erfaringsudveksling, vidensdeling og sparring centrale elementer i vores samarbejder og partnerskaber.

I KHRS og KHRS Academy har vi i mange år samarbejdet med både jobcentre, fagforeninger, kommuner, styrelser og andre virksomheder/organisationer. I tæt samarbejde har vi arbejdet mod at fremme menneskerettighederne, at støtte et inkluderende samfund og, ikke mindst, arbejdet på at få integrationsborgere i job. Vores fælles indsats er rettet mod at styrke integrationen af minoritetsgrupper, forebygge diskrimination samt øge mangfoldighed.

KHRS og KHRS Academy har blandt andet samarbejdet med:

• Københavns Kommune
• Gribskov Kommune
• Hvidovre Kommune
• Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
• Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
• Tecnical Education Copenhagen (TEC)
• Nordens Velfærdscenter (lokaliseret i Sverige)

Du kan læse meget mere om vores projekter og initiativer her: Projekter

Vores samarbejdspartnere