Hvorfor vælge os?

Vi tror på, at vi lærer bedst gennem interaktion og refleksion mellem mennesker. I en multikulturel og global verden, er kultur efterhånden blevet det, der både samler og adskiller os.

 

For nyankomne eller allerede bosatte personer med anden etnisk baggrund, kan integrations-indsatser og tilhørende løsningsforslag have den modsatte effekt af hvad der er intentionen. Derfor har vi i KHRS Academy valgt at bruge en helhedsorienteret og målrettet tilgang til integrationsindsatsen.

Hvorfor vælge os?

Vi tror på, at vi lærer bedst gennem interaktion og refleksion mellem mennesker. I en multikulturel og global verden, er kultur efterhånden blevet det, der både samler og adskiller os.

 

For nyankomne eller allerede bosatte personer med anden etnisk baggrund, kan integrations-indsatser og tilhørende løsningsforslag have den modsatte effekt af hvad der er intentionen. Derfor har vi i KHRS Academy valgt at bruge en helhedsorienteret og målrettet tilgang til integrationsindsatsen.

Vores syn er, at en helhedsorienteret indsats, samt et individuelt erhvervsrettet sprogundervisningsforløb, er vejen frem til at få flere integrationsborgere og tosprogede i beskæftigelse og fastholde dem på arbejdsmarkedet. Vi formår som virksomhed både at identificere styrker og svagheder ved virksomhedsrettede indsatser. For os er det vigtigt, at integrationsborgerne, som deltager i vores projekter, oplever, at der skabes både resultater og en sammenhæng gennem hele forløbet, således, at deltagerene oplever, at de får nogle meningsfulde resultater ud af at være med.

Ud fra vores mangeårige erfaringer og tværfagligt integrationsarbejde vurderer vi, at særligt følgende udgør reelle problemstillinger og forhindringer for ‘vellykket’ integration:

Ud fra vores mangeårige erfaringer og tværfagligt integrationsarbejde vurderer vi, at særligt følgende udgør reelle problemstillinger og forhindringer for ‘vellykket’ integration:

 • Kulturforskelle, herunder traditionelle kønsroller og opdragelsesmønstre.

 • Sprogbarrierer og manglende evne eller motivation til læring og udvikling.

 • Samfundsnormer, herunder sammenstød mellem respektive samfundsmæssige værdisæt, samt verdenssyn, egne kulturelle værdier og/eller religiøse overbevisninger.

 • Arbejdsmarkedstilknytning, herunder ingen arbejdsidentitet og/eller manglende erhvervserfaring.

KHRS bygger på mange års arbejde og erfaringer med målgruppen af integrationsborgere og tosprogede. Gennem dette arbejde har vi fundet frem til hvad der virker i praksis indenfor beskæftigelses- og integrationsområdet.

I vores verden findes der ingen standardløsninger i arbejdet med mennesker. Hver borger får et individuelt tilrettelagt forløb tilpasset borgerens situation, behov og forudsætninger. Vores effektive og veludviklede metoder tager højde for de krav og forventninger, der stilles på det nordiske arbejdsmarked.

Grundpillen bag KHRS Academy er unikke værktøjer, der retter sig mod faglig, personlig og sproglig opkvalificering, samt styrkelse af fastholdelsen blandt målgruppen af integrationsborgere og tosprogede.

I 2016 begyndte vi at undervise. Undervisningen, der i dag går under navnet branchedansk, foregik på dansk med fokus på branchens sprog og vendinger, og blev understøttet af integrationsborgernes modersmål. Derfor blev undervisningsforløbet udbudt på følgende 8 sprog:

 • Arabisk
 • Urdu
 • Kurmanji
 • Swahili
 • Tyrkisk
 • Dari
 • Tigrinsk
 • Farsi
Med udgangspunkt i en vision om at se integration på en ny måde, er det vores målsætning, at KHRS Academy skal understøtte indsatsen rettet mod indvandrerkvinder, integrationsborgere og tosprogede. Dette gør vi bl.a. ud fra vores indsigt i kultur, traditioner, familiemønstre, værdier, sygdomsopfattelse og magtforhold mm. Vores undervisningsforløb har en branchespecifik tilgang hvilket betyder, at borgeren undervises og aktiveres inden for specifikke fagområder og ud fra virksomhedernes generelle krav og forventninger til medarbejderes kvalifikationer. Dette gør det nemmere for den enkelte at tilegne sig de fornødne faglige og sproglige kvalifikationer på trods af forskellige barrierer. I undervisningen lægges der vægt på brugen af visuelle og illustrative elementer, kommunikation og kropssprog, samt læring i praksis.
Gennem vores forskellige indsatser er vi lykkes med at få 111 kvinder fra MENAP-landene inklusiv Tyrkiet i beskæftigelse hos os. Vores erfaring med indvandrerkvinder er, at det kræver en ekstra indsats og flere ressourcer. Vi gør brug af en helhedsorienteret indsats i forhold til indvandrerkvinderne og gennemgår systematisk hvilke hindringer, der måtte være på deres vej til arbejdsmarkedet.

Metode og strategier
Med målet om at få indvandrerkvinder i beskæftigelse har vi udarbejdet modeller og implementeret disse i indsatsen, hvilke har vist sig at være effektive. Nedenstående værktøj er integreret i vores forløb:

• Opsporingsværktøj

• Udredningsværktøj

• Dialogværktøj

• Værktøj til måling af progression på borgerniveau og kompetencekort

Værktøjskasse målrettet indvandrerkvinder
Værktøjerne er inddelt i tre kategorier, som tager udgangspunkt i de enkelte kvinders ressourcer og kompetencer.

• Kvinder kun med beskæftigelsesudfordringer

• Kvinder med sprogbarriere og beskæftigelsesudfordringer

• Kvinder med sociale, kulturelle og/eller familiemæssige udfordringer

Vores løsningsorienterede tilgang er båret af en ambition om at udvikle borgerens kvalifikationer og kompetencer. Forventningen er, at integrationsborgernes arbejdsmarkedskendskab styrkes og at de får en tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidigt med, at danske kulturelle normer og værdisæt integreres i deres hverdag, således, at kulturelle sammenstød minimeres og den kulturelle brobygning forstærkes.

Med afsæt i kompetenceafklaring og behovsafdækning, er der en forventning om, at integrationsborgerne og tosprogede opnår faglig, sproglig og personlig udvikling, og oplever styrkede kompetencer i forhold til at tænke løsningsorienteret. Modellen er succesfuld grundet dens individuelle tilpasning af undervisningen, som tager hensyn til den enkelte borgers behov og forudsætninger. Den praktiske træning foregår ud fra nogle pædagogiske undervisningsmetoder og i et tempo, de kan følge med i. Det vil styrke integrationen og løse eventuelle udfordringer i forhold til borgernes integration på arbejdsmarkedet .
For at bevare den høje deltagertilfredshed og sikre succesfulde resultater, evalueres kursisternes faglige niveau ved opstart, både teoretisk og praktisk på arbejdspladsen. Derefter, evalueres niveauet midtvejs og ved afslutningen af projektet. Dette gøres blandt andet ved brug af skriftlige tests, progressionsmålinger, der indikerer det faglige niveau ved opstart, samt den faglige udvikling ved 2. og 3. test. KHRS laver kvantitative målinger på baggrund af testene og kan ved hjælp af målingerne se indenfor hvilke faglige områder kursisten er stærkest og svagest.

Efter endt forløb giver kursisterne konstruktiv feedback på emnerne, og de kan give udtryk for, hvad de ønsker at få repeteret. KHRS bruger kursisternes evaluering af undervisningen til at forbedre og kvalitetssikre det faglige niveau i undervisningen.

Vores samarbejdspartnere