For jobcentre

Vores helhedsorienterede tilgang sikrer, at målgruppen oplever faglig og personlig udvikling. Vores langsigtede mål er at styrke fastholdelsen hos borgeren gennem en anerkendende og motiverende tilgang.

For jobcentre

Vores helhedsorienterede tilgang sikrer, at målgruppen oplever faglig og personlig udvikling. Vores langsigtede mål er at styrke fastholdelsen hos borgeren gennem en anerkendende og motiverende tilgang.

Gennem langvarige samarbejdsrelationer med mange virksomheder i Hovedstadsområdet har vi i dag et kæmpe netværk, vi kan trække på for at hjælpe borgeren i job. Som virksomhed og arbejdsgiver har vi et stort kendskab til lokale erhvervsvirksomheder, især inden for servicebranchen, detailhandel, samt hotel og restaurationsbranchen.

Indsatsmodeller – gælder for alle borgere

I samarbejde med borgeren udarbejder vi en konkret handlingsplan, der tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, ønsker og realistiske jobmuligheder.

 

Indsatsforløbet tager udgangspunkt i de enkelte borgeres ressourcer og kompetencer og understøtter behovet for at arbejde med en helhedsorienteret indsats. For alle borgere, som er henvist af jobcentret, vil der være individuelle screeningssamtaler, hvor der fokuseres på identificering og afklaring af kvalifikationer, behov, udfordringer samt arbejdserfaring Herefter bliver en uddybende individuel screeningssamtale afholdt med borgeren for at fastlægge en helhedsorienteret indsats i forhold til psykiske og fysiske udfordringer samt øvrige barrierer.

Ved at opbygge tillid mellem kontaktpersonen og borgeren skabes en håndholdt indsats, hvor der bliver taget godt imod borgeren. Under den indledende screening afdækkes borgerens problemer og der opbygges en tillidsfuld relation.

Et tæt samarbejde og en dialog mellem kontaktpersonen og jobcentret er forudsætning for, at borgeren kan se, at der er en oprigtig interesse for at løse eventuelle udfordringer undervejs. Det er vigtigt, at man lytter og viser borgeren, at man er der for at hjælpe vedkommende.

Mentor

Under hele forløbet understøttes borgeren af en jobmentor, der har til opgave at få afdækket borgerens ressourcer og barrierer og motivere borgeren til at deltage i sit eget forløb og herigennem få skabt det rette match mellem borgeren og virksomheden.

Virksomhedsrettet forløb for integrationsborgere med analfabetisme eller begrænset skolegang

Der skræddersyes et håndholdt beskæftigelsesrettet forløb, hvor der arbejdes med borgeren trin for trin. Der foretages en vurdering på baggrund af bl.a. screeningssamtalen. Vores mentorer, undervisere og medarbejdere arbejder med beskæftigelsesindsatsen i form af løbende støtte, motivation, ansvar, opbakning, tilpasning osv. Vores medarbejdere følger borgeren gennem hele forløbet og sørger for, at eventuelle barrierer eller udfordringer, som kan stå i vejen for borgeren, italesættes og afdækkes tidligst muligt i forløbet.

Vi underviser og træner deltagerne på deres modersmål i et tempo, de kan følge med i og anvender undervisningsmetoder, der gør det nemmere for den enkelte at tilegne sig de fornødne faglige og sproglige kvalifikationer. Vi underviser på dansk og visuelt ved hjælp af billeder. I forbindelse med praktisk træning anvender vi vores egne tosprogede mentorer.

Vi hjælper borgeren med at begå sig på det danske arbejdsmarked. Dette kræver både viden og læring om det danske arbejdsmarked, hvorfor KHRS ApS vil sørge for, at borgerne får en overordnet viden om, hvordan beskæftigelsessystemet fungerer, udarbejdelse af CV og ansøgninger. Herunder hvilke rammer man skal indordne sig under, hvilke regler, krav og forventninger man skal leve op til, samt hvilken kultur og normer, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

Virksomhedsrettet forløb for integrationsborgere med sprogbarrierer

Vi formår at identificere styrker og svagheder ved eksisterende virksomhedsrettede indsatser og er derfor udrustet til at skabe et fundament, der bygger på en meningsfuld brugeroplevelse for borgeren. De præsenterede modeller bygger på dokumenterede og afprøvede metoder, som vi gennem vores mangeårige målrettede og håndholdte beskæftigelsesrettede indsats med målgruppen har erfaret, er vejen frem til udvikling.

KHRS har udviklet undervisningsmaterialer på otte forskellige sprog: Arabisk, urdu, kurmanji, swahili, kurdisk, tyrkisk, dari, farsi og tigrinya for medarbejdere med sprogbarrierer, og derfor har svært ved at forstå arbejdsinstruktioner og undervisning på dansk.

Undervisningen foregår på dansk og anvender branchens ord og vendinger, der understøttes af en oversættelse til medarbejderens modersmål.

Undervisningen har en branche-specifik tilgang, som betyder, at borgeren undervises og aktiveres inden for de områder, som har relevans for dem og ud fra virksomheders generelle krav og forventninger til medarbejderes kvalifikationer, der gør det nemmere for den enkelte at tilegne sig de fornødne faglige og sproglige kvalifikationer på trods af forskellige barrierer. Forløbet forudsætter praktisk oplæring med tosproget sidemandsoplæring, mentorer og undervisere.

Undervisningsmaterialet bygger også på visuelle og illustrative elementer til den målgruppe af kandidater, som kræver mere tilpasset undervisning, kommunikation og redskaber.

Aktivitetsparate borgere

Vi skræddersyer et aktivitetsforløb til den enkelte borger, som iværksættes ud fra en faglig vurdering, hvor planlægningen og implementeringen af aktivitetsforløbet tager udgangspunkt i borgerens udfordringer og situation. Aktiviteten vurderes til at være beskæftigelsesrettet for den enkelte borger. Efter screening placeres borgerne i nogle kategorier ud fra vores professionelle vurdering af deres profil. Forudsætningen for succes er, at borgeren udover den faste kontakteperson, der fokuserer på beskæftigelsesaspektet tildeles en ressourceperson, som følger borgerens hverdagsliv tæt.

Borgere med særlige støttebehov

Der skræddersyes et håndholdt beskæftigelsesrettet forløb, hvor der arbejdes med borgeren trin for trin ud fra en vurdering foretaget på baggrund af screeningssamtalen. Vi følger borgeren og identificerer ressourcer og kompetencer med henblik på at få borgeren ud i praktikker og småjobs.

 

Vores mentorer, undervisere og medarbejdere arbejder med beskæftigelsesindsatsen for at klæde borgeren på til at varetage ordinære lønnede timer, småjobs eller virksomhedspraktik, hvor borgeren løbende støttes og motiveres til at tage ansvar.

Vores medarbejdere følger borgeren gennem hele forløbet, og sørger for at eventuelle barrierer eller udfordringer, som kan stå i vejen for borgeren, italesættes og afdækkes tidligst muligt i forløbet.

 

Den helhedsorienterede tilgang, som er udgangspunktet for arbejdet med målgruppen, skal sikre, at målgruppen oplever faglig og personlig udvikling. Det langsigtede mål er at styrke fastholdelsen af borgeren gennem en anerkendende og motiverende tilgang. Udover at indsatsen muliggør, at borgerne afslutningsvist enten tilbydes en ansættelse, bliver jobparat, kommer i uddannelse og/eller ordinær beskæftigelse, kan forløbet føre til en afklaring af borgerens tilstand, og om borgeren evt. kan tilkendes et fleksjob eller en førtidspension.

KHRS Academy tager ansvar