For jobcentre

Vores helhedsorienterede tilgang sikrer, at målgruppen oplever faglig og personlig udvikling. Vores langsigtede mål er at styrke fastholdelsen hos borgeren gennem en anerkendende og motiverende tilgang.

For jobcentre

Vores helhedsorienterede tilgang sikrer, at målgruppen oplever faglig og personlig udvikling. Vores langsigtede mål er at styrke fastholdelsen hos borgeren gennem en anerkendende og motiverende tilgang.

Gennem langvarige samarbejdsrelationer med virksomheder i hovedstadsområdet, har vi i dag et kæmpe netværk vi kan trække på for at hjælpe borgeren i job. Som virksomhed og arbejdsgiver har vi et stort kendskab til lokale erhvervsvirksomheder, især inden for servicebranchen og hotel- og restaurationsbranchen.

 

Læs om vores e-læringsplatform under fanen “E-asylearn” eller klik her og læs hvordan I får en gratis 30-dages prøveperiode  med adgang til  alle kurser.

I et afklaringsforløb hos os kommer integrationsborgere og tosprogede enten i ordinære jobs, får et fleksjob eller bliver tildelt førtidspension

Et afklaringsforløb hos KHRS Academy kører i to spor. I første omgang afklares borgeren i forhold til om vedkommende kan varetage ordinære timer enten på fuldtid eller deltid. Dette er vores første prioritet, da vores udgangspunkt er, at alle har noget at bidrage med.

Hvis det i forbindelse med arbejdsprøvning ude i vores virksomhed viser sig, at borgeren af en eller flere årsager ikke kan varetage et ordinært job eller et antal ordinære timer, vil vi ud fra vores vurdering, og i samarbejde med jobcenteret, anbefale om borgeren bør tilkendes et fleksjob eller en førtidspension.

 

 

Et forløb hos os er en genvej til arbejdsmarkedet for integrationsborgere og tosprogede

Vores afklaring og onboarding-forløb har en varighed fra 2-8 uger, alt afhængig af hvilket forløb der er tale om. Fælles for målgruppen, som forløbene er tiltænkt er, at der er tale om arbejdsmarkedsparate borgere, men, at de mangler erfaring og kendskab til det danske arbejdsmarked.

Derfor indeholder disse afklarings- og opkvalificeringsforløb typisk:

 • En kort introduktion til hvorledes det danske arbejdsmarked fungerer, herunder rettigheder og pligter og hvad der forventes af en typisk arbejdsgiver eller virksomhed.
 • En afklaring af borgerens tidligere arbejdserfaringer og kompetencer.
 • Udarbejdelse af et målrettet CV.
 • KHRS matcher borgeren med relevante jobs eller virksomheder enten hos KHRS eller tredjepart.
 • Borgeren formidles en række jobsamtaler med henblik på ansættelse i ordinære job.
 • Hvis borgeren ikke har nogle relevante erfaringer eller kompetencer i forhold til konkrete jobs, kan der aftales en virksomhedspraktik med henblik på oplæring.
 • Ved behov kan der i samarbejde med jobcenteret aftales mulighed for mentorstøtte, der har til formål løbende at støtte op om borgeren og følge op undervejs i praktikforløbet eller under prøveperioden i den ordinære ansættelse, for at fastholde borgeren i praktikforløbet eller det ordinære job.

 

 

For os er læring og praktisk oplæring ude i virksomheden to sider af samme sag

 

 

 

 • Vi gør brug af en teoretisk opkvalificering via E-asylearn.
 • Vi gør brug af en praktisk sidemandsoplæring, ved tosprogede mentorer, ude hos en af KHRS’s kunder.
 • Den teoretiske oplæring er rettet mod en eller flere specifikke brancher.
 • E-asylearn har alt materiale oversat til 12 sprog.
 • Kombinationen af teoretisk og praktisk oplæring, er en effektiv måde at opkvalificere nye, såvel som nuværende, medarbejdere på.

 

En helhedsorienteret indsats er vejen til succes for de integrationsborgere og tosprogede, der er i et forløb hos os

 

En holistisk tilgang for integrationsborgere og tosprogede medtager følgende faktorer:

 

 

 

 

Vores erfaring er, at der er behov for en helhedsorienteret indsats, når borgere er i et forløb hos os. Dette indebærer, at:

 

 • Der foretages en screening, der afdækker borgerens ressourcer, kompetencer, arbejdserfaring, udfordringer og behov.
 • Der foretages en uddybende individuel screeningssamtale, der har til formål at tilrettelægge en indsats, der er tilpasset den enkelte borgers situation, herunder hensyntagen til evt. udfordringer, så som borgerens fysiske eller psykiske tilstand, samt øvrige barrierer, som f.eks. manglende sprogkundskaber, dysleksi eller analfabetisme. Dette kunne også være kulturelt betingede udfordringer, som social kontrol og lign.

 

Indsatsmodeller – gælder for alle borgere

I samarbejde med borgeren udarbejder vi en konkret handlingsplan, der tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, ønsker og realistiske jobmuligheder.

 

Indsatsforløbet tager udgangspunkt i de enkelte borgeres ressourcer og kompetencer.

For alle borgere, som er henvist af jobcentret, vil der være individuelle screeningssamtaler, hvor der fokuseres på identificering og afklaring af kvalifikationer, behov, udfordringer samt arbejdserfaring. Herefter bliver en uddybende individuel screeningssamtale afholdt med borgeren for at fastlægge en helhedsorienteret indsats, der tager højde for eventuelle psykiske og fysiske udfordringer samt øvrige barrierer.

Ved at opbygge en tillidsfuld relation mellem kontaktpersonen og borgeren, hvor der bliver taget godt imod borgeren, er udgangspunktet for, at den helhedsorienterede indsats bliver en succes.

Et tæt samarbejde og en dialog mellem kontaktpersonen og jobcentret er forudsætning for, at borgeren kan se, at der er en oprigtig interesse for at løse eventuelle udfordringer undervejs. Det er vigtigt, at man lytter og viser borgeren, at man er der for at hjælpe vedkommende.

Mentor

Under hele forløbet understøttes borgeren af en mentor fra KHRS, der har til opgave at motivere borgeren til at deltage i sit eget forløb og herigennem få skabt det rette match mellem borgerens kompetencer, erfaringer og ønsker, og virksomhedens behov.

 

Virksomhedsrettet forløb for integrationsborgere med analfabetisme eller begrænset skolegang

Der tilrettelægges et beskæftigelsesrettet forløb, hvor der foretages en vurdering af borgeren på baggrund af bl.a. screeningssamtalen. Vores tosprogede mentorer, arbejder med beskæftigelsesindsatsen i form af løbende støtte, motivation, ansvar, opbakning, tilpasning osv. Vores mentorer følger borgeren gennem hele forløbet og sørger for, at evt. barrierer eller udfordringer, som kan stå i vejen for borgeren, italesættes og afdækkes tidligst muligt i forløbet.

Vi underviser og træner deltagerne på deres modersmål i et tempo, de kan følge med i og anvender undervisningsmetoder, der gør det nemmere for den enkelte at tilegne sig de nødvendige faglige og sproglige kvalifikationer. Vi underviser på dansk og visualiserer undervisningen ved hjælp af billeder. I forbindelse med praktisk træning og sidemandsoplæring anvender vi også mentorstøtte.

Vi hjælper borgeren med at begå sig på det danske arbejdsmarked. Dette kræver både viden og læring om det danske arbejdsmarked, hvorfor KHRS vil sørge for, at borgerne får en overordnet viden om, hvordan beskæftigelsessystemet fungerer, udarbejdelse af CV og ansøgninger. Herunder, hvilke regler, krav og forventninger man skal leve op til, samt hvilken kultur og normer, der er gældende på det danske arbejdsmarked.

Virksomhedsrettet forløb for integrationsborgere med sprogbarrierer

 

KHRS udviklede i 2016 undervisningsmaterialer på otte forskellige sprog: Arabisk, urdu, kurmanji, swahili, kurdisk, tyrkisk, dari, farsi og tigrinya for medarbejdere med sprogbarrierer, og derfor har svært ved at forstå arbejdsinstruktioner og undervisning på dansk.

Undervisningen foregår på dansk og anvender branchens ord og vendinger, der understøttes af en oversættelse til medarbejderens modersmål.

Undervisningen har en branche-specifik tilgang, som betyder, at borgeren undervises og aktiveres inden for de områder, som har relevans for dem og ud fra virksomheders generelle krav og forventninger til medarbejderes kvalifikationer, der gør det nemmere for den enkelte at tilegne sig de fornødne faglige og sproglige kvalifikationer på trods af forskellige barrierer. Forløbet forudsætter praktisk oplæring med tosproget sidemandsoplæring, mentorer og undervisere.

Undervisningsmaterialet bygger også på visuelle elementer til den målgruppe af kandidater, som kræver en mere tilpasset undervisning.

Aktivitetsparate borgere

Vi tilrettelægger et aktivitetsforløb til den enkelte borger, ud fra en faglig vurdering.  Planlægningen og implementeringen af aktivitetsforløbet tager udgangspunkt i borgerens udfordringer og situation. Aktiviteten vil være beskæftigelsesrettet. Efter screening placeres borgerne i nogle kategorier ud fra vores vurdering af deres profil. Forudsætningen for succes er, at borgeren udover den faste kontaktperson, der fokuserer på beskæftigelsesaspektet, tildeles en ressourceperson, som følger borgerens hverdagsliv tæt.

Borgere med særlige støttebehov

Der tilrettelægges et beskæftigelsesrettet forløb, hvor der arbejdes systematisk med borgeren ud fra en vurdering foretaget på baggrund af screeningssamtalen. Vi følger borgeren og identificerer ressourcer og kompetencer med henblik på at få borgeren ud i praktikker og småjobs.

Vores mentorer, undervisere og medarbejdere arbejder med at forberede borgeren på at varetage ordinære timer, småjobs eller virksomhedspraktik, hvor borgeren løbende støttes og motiveres til at tage ansvar.

Vores medarbejdere følger borgeren gennem hele forløbet, og sørger for at eventuelle barrierer eller udfordringer, som kan stå i vejen for borgeren, italesættes og afdækkes tidligst muligt i forløbet.

 

Den helhedsorienterede tilgang, som er udgangspunktet for arbejdet med målgruppen, skal sikre, at målgruppen oplever faglig og personlig udvikling. Det langsigtede mål er at styrke fastholdelsen af borgeren gennem en anerkendende og motiverende tilgang. Udover at forløbet muliggør, at borgerne afslutningsvist enten tilbydes en ansættelse, bliver jobparat eller kommer i uddannelse, kan forløbet også føre til en afklaring af borgerens helbredsmæssige tilstand, og om borgeren evt. kan tilkendes et fleksjob eller en førtidspension.

Vores samarbejdspartnere